News Pyszne.pl akcja promocyjna

Akcja promocyjna - skomentuj i udostępnij post Pracahandlowiec.pl, otrzymaj kod do Pyszne.pl

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 „Skomentuj i udostępnij post Pracahandlowiec.pl, otrzymaj kod do Pyszne.pl”

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Skomentuj i udostępnij post Pracahandlowiec.pl, otrzymaj kod do Pyszne.pl” (dalej: „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Concept Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682623, posiadającą numer NIP 5213785022, numer REGON 367538689 (dalej „Organizator”).
 3. Akcja przeprowadzana jest na podstawie regulaminu.
 4. Akcja przeprowadzana jest w okresie od dnia 01.12.2020 do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kodów rabatowych przeznaczonych na Akcję.
 5. Akcja przeprowadzana jest na portalu społecznościowym na stronie www.facebook.com na fanpage pracahandlowiec.pl (dalej „Fanpage”)
 6. Maksymalna liczba kodów rabatowych w Akcji to 100 kodów rabatowych.
 7. Do udziału w Akcji uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą (dalej „Uczestnik”).
 8. Do udziału w Akcji uprawniony jest Uczestnik posiadający min. 100 znajomych w swojej sieci kontaktów na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com).
 9. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Postem dla którego należy spełnić warunki udziału w Akcji jest post opublikowany przez Organizatora na Fanpage w dniu 11.12.2020 r.
 11. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) Dodanie komentarza pod postem o którym mowa w ustępie 10 powyżej. Komentarz musi zawierać link do ogłoszenia o pracę na portalu www.pracahandlowiec.pl w dowolnej lokalizacji wybranej przez Użytkownika.
  b) Udostępnienie przez Uczestnika posta na własnej tablicy Facebook (www.facebook.com). Postem przeznaczonym do udostępnienia jest post o którym mowa w ustępie 10 powyżej.
 12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz i może otrzymać tylko jeden kod.
 13. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Akcji wyrażonych w Regulaminie.
 14. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. ).

 

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator w ramach Akcji wręczy pierwszym 100 Uczestnikom, którzy spełnią warunki w ustępie §1 ust. 11. a) i b)., kod do Pyszne.pl. Kod zniżkowy o wartości 10 zł upoważnia do zamówienia na stronie www.pyszne.pl oraz aplikację mobilną Pyszne.pl. Minimalna wartość zamówienia to 30 zł. Kod kuponu jest ważny do 15.03.2021 roku. Kod można wykorzystać tylko w restauracjach oferujących płatność online. Kod jest do jednorazowego wykorzystania, nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). Jeden Uczestnik może wykorzystać kod kuponu niniejszej akcji promocyjnej tylko raz. W pierwszej kolejności muszą zostać spełnione warunki restauracji. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości kodu, różnicę ceny należy opłacić za pomocą płatności online (PayU, PayPal, Sofort lub kartą kredytową). Pyszne.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku oszustwa lub nadużycia. Więcej informacji: https://www.pyszne.pl/kod-rabatowy
 2. Kod zostanie przekazany za pomocą wiadomości na Messenger do pierwszych 100 Uczestników, którzy spełnią warunki w §1 ust. 11. a) i b) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia akcji zgodnie z §1 ust. 4.
 3. Do wyłonienia pierwszych 100 Uczestników Akcji liczy się data dodania komentarza przez Uczestnika pod postem o którym mowa w §1 ust. 10.

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do żądania wydania kodów nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 2. W razie zrzeczenia się otrzymania kodu Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 3. Nad przebiegiem Akcji czuwa Organizator oraz administratorzy Fanpage.
 4. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub na adres mailowy: kontakt@pracahandlowiec.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.


Warszawa, dnia 01.12.2020 r..