Rekrutacja Rynek pracy

Przegląd rynku pracy w województwie dolnośląskim

W niniejszym przeglądzie rynku pracy województwa dolnośląskiego skupiamy się na tym, żeby zaprezentować przekrojowe spojrzenie na sytuację pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk handlowych.

 

Krótka charakterystyka rynku pracy z uwzględnieniem wynagrodzeń, ogłoszeń o pracę i stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim

Wynagrodzenia

Według danych z GUS z sierpnia 2022 roku średnie wynagrodzenie w województwie dolnośląskim wyniosło 7 125 zł brutto. Jest to 542 zł więcej niż średnia w Polsce. Dolny Śląsk jest aktualnie na drugim miejscu pod względem największej wypłaty w Polsce. W dziedzinie handel, naprawa pojazdów średnie wynagrodzenie to 6 186 zł brutto.

Ogłoszenia o pracę

Według raportu z dolnośląskiego urzędu pracy we wrześniu 2022 r. zgłoszono 8 950 wolnych miejsc pracy, czyli 186 więcej ofert niż w poprzednim roku. Według statystyk GUS aktualnie jest 54 tys. bezrobotnych na Dolnym Śląsku, co przekłada się na ok. 6 osób na jedno wolne miejsce. Wśród ofert pracy przeważa praca sezonowa, bo jest jej prawie 60%.

Pracujący i bezrobotni

Według Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, we wrześniu, 2022 roku osób zatrudnionych w całym województwie było ok. 497,6 tysiąca osób. We wrześniu 2022 roku w samym Wrocławiu pracowało 191,1 tysiąca osób. W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wyniosła 5%. We wrześniu w 2022 roku, w urzędzie pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 53 599 osób bezrobotnych. W większości, bo aż prawie 50% to osoby długotrwale bezrobotne.

 

Wykres liczby bezrobotnych z podziałem na lata w województwie dolnośląskim

Dane: GUS wrzesień 2012-2022 r.

Powyższe dane pochodzą z GUS i są stanem na wrzesień w latach 2013-2022. Bezrobocie w województwie dolnośląskim wykazuje duży trend spadkowy w latach 2013-2019, gdzie bezrobocie spadło z ok. 149 tys. osób do ok. 56 tys. osób. Stanowi to ponad 60% spadek. Od 2019 roku trend spadkowy zahamował i w 2020 roku wystąpił skokowy wzrost bezrobocia. Powodem tego była pandemia. W kolejnych latach 2021-2022 powróciło ono z powrotem do trendu spadkowego. W Dolnym Śląsku aktualnie jest mniej osób bezrobotnych niż sprzed czasów pandemii.

 

Stopa bezrobocia w podziale na powiaty w województwie dolnośląskim

Powiaty ze stopą bezrobocia niższą lub równą niż średnia w województwie dolnośląskim:

Powiaty ze stopą bezrobocia wyższą niż średnia w województwie dolnośląskim:

Dane pochodzą z GUS i są aktualne na sierpień 2022 roku. W Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosiła wówczas 5%. Powiatami z najniższą stopą bezrobocia są miasto Wrocław (1,6%), wrocławski (1,6%) oraz miasto Jelenia Góra (3,4%). Najwyższa stopa bezrobocia występuje za to w powiecie wałbrzyskim (12,4%), złotoryjskim (13,5%) oraz górowskim (15,5%). Różnica między najniższą a najwyższą stopą bezrobocia to 13,9 punkty procentowe. 12 powiatów miało niższą stopę bezrobocia niż średnia w całym regionie, a 18 powiatów wyższe, co oznacza, że mimo średniego bezrobocia na poziomie 5% w całym województwie dolnośląskim aż w 11 powiatach sytuacja jest znacznie gorsza (bezrobocie powyżej 8%). 

 

Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy z uwzględnieniem stanowisk handlowych

Poniżej przedstawiona została prognoza sytuacji na stanowiskach handlowych na 2022 rok w podziale na 4 różne stanowiska handlowe w województwie dolnośląskim. Dane pochodzą z barometru zawodów. Jest to zbiór badań przeprowadzonych przez ekspertów w danych specjalizacjach na danym terenie.

Źródło: Barometr zawodów

Legenda do poniższych grafik:

 

Kierownicy sprzedaży

W województwie dolnośląskim zawód kierownik sprzedaży w znacznej większości jest na równowadze popytu z podażą pośród poszukujących pracy. Jedynie w powiecie bolesławieckim występuje deficyt poszukujących pracy.

 

Pracownicy sprzedaży internetowej

W całym województwie dolnośląskim występuje równowaga pomiędzy popytem i podażą wśród poszukujących pracy w zawodzie pracownik sprzedaży internetowej.

 

Przedstawiciele handlowi

W zawodzie przedstawiciel handlowy również w większości województwa dolnośląskiego występuje równowaga pomiędzy popytem a podażą pośród poszukujących pracy. Jedynie w powiecie świdnickim można zauważyć deficyt oraz w powiecie oleśnickim nadwyżkę.

 

Sprzedawcy i kasjerzy

W zawodzie sprzedawca i kasjer w większości powiatów jest równowaga pomiędzy popytem a podażą pośród poszukujących pracy. Jednak w 7 regionach występuje ich deficyt, z czego w jednym znacznie większy od pozostałych.

 

Wpływ imigrantów oraz dopływ siły roboczej na rynek pracy w województwie dolnośląskim

Cudzoziemcy

Według danych GUS w 2021 roku wydano 26 662 zezwolenia na pracę. Jest to ponad 4 tysiące więcej niż w poprzednim roku. Liczba wydanych zezwoleń na prace dla cudzoziemców ciągle rośnie. Najwięcej zezwoleń wydano obywatelom Ukrainy.

Liczba studentów i uczniów

Według danych z GUS, w roku akademickim 2021/2022, w województwie dolnośląskim, w trakcie studiów było 116 280 osób oraz 29 936 absolwentów. W 2022 roku do matury przystąpiło 17 066 uczniów, z czego zdało ją 12 759 osób. W podsumowaniu jest to prawie 200 tys. siły roboczej, która zdobywa nowe kwalifikacje na rynku pracy. Z roku na rok cały czas przybywa osób wykształconych, co oznacza ciągły wzrost konkurencji w niektórych zawodach i specjalizacjach.

 

Podsumowanie

Dolnośląski rynek pracy dynamicznie się rozwija i wrócił już do stanu sprzed pandemii. Liczba bezrobotnych wciąż maleje, a stopa bezrobocia prezentuje się na niskim poziomie. Pomiędzy powiatami w pobliżu miasta Wrocław a oddalonymi od niego występuje dość spora różnica stopy bezrobocia. Stąd należy mieć na uwadze, że sytuacja na rynku pracy kształtuje się różnie w różnych powiatach. Na przykład w powiecie górowskim występuje prawie 16% bezrobocie. Na stanowiskach handlowych głównie występuje równowaga pomiędzy popytem a podażą pośród poszukujących pracy. Jest jednak sporo powiatów również z deficytem pracowników. Średnia wynagrodzeń jest drugą najwyższą w kraju. Pomimo tego, że osób uczących się i cudzoziemców jest mniej niż w innych województwach, czyli również jest mniej nowej siły roboczej, to rynek pracy stosunkowo dobrze się prezentuje. Można tym samym powiedzieć, że warto rozpocząć i rozwijać swoją karierę zawodową w województwie dolnośląskim.