Rekrutacja Rynek pracy

Przegląd rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

W niniejszym przeglądzie rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego skupiamy się na tym, żeby zaprezentować przekrojowe spojrzenie na sytuację pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk handlowych.

 

Krótka charakterystyka rynku pracy z uwzględnieniem wynagrodzeń, ogłoszeń o pracę i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim

Wynagrodzenia
Według danych z GUS z sierpnia 2022 roku średnie wynagrodzenie w województwie kujawsko-pomorskim wyniosło 5 795 zł brutto. Jest to 788 zł mniej niż średnia wypłata w całej Polsce. Tym sposobem kujawsko-pomorskie nie należy do regionów z wysokim wynagrodzeniem i zaniża średnie wynagrodzenie w Polsce. W dziedzinie handel, naprawa pojazdów średnie wynagrodzenie to 6 013 zł brutto.

Ogłoszenia o pracę
Aktualnie na kujawsko-pomorskim urzędzie pracy w Toruniu jest dostępnych 58 407 wolnych miejsc pracy oraz 20 001 ofert pracy Według statystyk GUS aktualnie jest 54 tys. bezrobotnych w kujawsko-pomorskim, więc jest ok. jedna osoba na jedno wolne miejsce.

Pracujący i bezrobotni
Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności pracujących pod koniec 2020 roku było 887 tys. osób. Najwięcej osób było zatrudnionych w sektorze usługowym, czyli ponad 500 tys. osób.
W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 7,1%. Przy czym liczba bezrobotnych to ok. 54 tysięcy. Według raportu z wojewódzkiego urzędu pracy w Toruniu kujawsko-pomorskie zajmuje aktualnie 3 miejsce pod względem najwyższej stopy bezrobocia w Polsce.

 

Wykres liczby bezrobotnych z podziałem na lata w województwie kujawsko-pomorskim

Dane: GUS wrzesień 2012-2022 r.

Powyższe dane pochodzą z GUS i są stanem na wrzesień w latach 2013-2022. Bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim wykazuje duży trend spadkowy w latach 2013-2019, gdzie liczba osób bezrobotnych spadła z ok. 144 tys. osób do ok. 63 tys. osób. Stanowi to prawie 60% spadek. Od 2019 roku trend spadkowy zahamował i w 2020 roku wystąpił skokowy wzrost bezrobocia. Powodem tego była pandemia. W kolejnych latach 2021-2022 powróciło ono z powrotem do trendu spadkowego. W Kujawsko-pomorskim obecnie jest o 15% mniej osób bezrobotnych niż przed pandemią Covid-19.

 

Stopa bezrobocia w podziale na powiaty w województwie kujawsko-pomorskim

Powiaty ze stopą bezrobocia niższą niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim:

 

Powiaty ze stopą bezrobocia wyższą niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim:

Dane pochodzą z GUS i są aktualne na sierpień 2022 roku. W Kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosiła wówczas 7,1%. Powiatami z najniższą stopą bezrobocia są miasto Bydgoszcz (2,1%), bydgoski (3,1%) oraz miasto Toruń (3,4%). Najwyższa stopa bezrobocia występuje za to w powiecie chełmińskim (12,7%), wrocławskim (14%) oraz radziejowskim (16,4%). Różnica między najniższą a najwyższą stopą bezrobocia to 14,3 punkty procentowe. 5 powiatów miało niższą stopę bezrobocia niż średnia w całym regionie, a 18 powiatów wyższe.

 

Sytuacja na kujawsko-pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem stanowisk handlowych

Poniżej przedstawiona została prognoza sytuacji na stanowiskach handlowych na 2022 rok w podziale na 4 różne stanowiska handlowe w województwie kujawsko-pomorskim. Dane pochodzą z barometru zawodów. Jest to zbiór badań przeprowadzonych przez ekspertów w danych specjalizacjach na danym terenie.

Źródło: Barometr zawodów

 

Legenda do poniższych grafik:

 

Kierownicy sprzedaży

Zawód kierownik sprzedaży w całym województwie kujawsko-pomorskim jest na równi popytu z podażą pośród poszukujących pracy. Eksperci zauważyli, że występują tam częste awansy doświadczonych pracowników oraz rotacja kadry.

 

Pracownicy sprzedaży internetowej

W zawodzie kierownik sprzedaży internetowej w województwie kujawsko-pomorskim większość powiatów jest na równi z popytem i podażą pośród poszukujących pracy. Najczęściej podawany powód przez ekspertów to w małych regionach jest to tylko część zadań pracowników. W 3 powiatach występuje deficyt poszukujących pracy. Wynika to szybkiego rozwoju sprzedaży internetowej oraz konieczności doszkalania pracowników.

 

Przedstawiciele handlowi

W prawie całym województwie kujawsko-pomorskim występuje równowaga popytu i podaży w zawodzie przedstawiciel handlowy. W tych powiatach eksperci zauważyli głównie rotacje pracowników oraz często pracę w ramach własnej działalności. W dwóch regionach jest deficyt kandydatów, czego powodem jest brak osób z wymaganym doświadczeniem.

 

Sprzedawcy i kasjerzy

W większości województwa kujawsko-pomorskiego występuje równowaga popytu i podaży pośród poszukujących pracy. Eksperci zauważyli w tym regionach często pracę zmianową oraz możliwości przyuczenia. W 3 powiatach jest nadwyżka poszukujących pracy, ze względu na popularny kierunek kształcenia w tych obszarach. W 5 regionach występuje deficyt kandydatów, ze względu na niechęć do pracy zmianowej oraz niskie wynagrodzenie.

 

Wpływ imigrantów oraz dopływ siły roboczej na rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Cudzoziemcy
Według danych GUS w 2021 roku wydano 40 948 zezwolenia na pracę. Jest to ponad 10 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Liczba wydanych zezwoleń na prace dla cudzoziemców ciągle rośnie. Najwięcej zezwoleń wydano obywatelom Ukrainy.

Liczba studentów i uczniów
Według danych z GUS, w roku akademickim 2021/2022, w województwie kujawsko-pomorskim, w trakcie studiów było 54 715 osób oraz 12 910 absolwentów. W 2022 roku do matury przystąpiło 13 749 uczniów, z czego zdało ją 10 469 osób. W podsumowanie jest to prawie 100 tys. nowo wykształconej siły roboczej. Z roku na rok cały czas przybywa osób zdobywających nowe kwalifikacje, co oznacza ciągły wzrost konkurencji w niektórych zawodach i specjalizacjach.  

 

Podsumowanie

Województwo kujawsko-pomorskie wróciło już do stanu sprzed pandemii. Liczba bezrobotnych wciąż maleje, ale stopa bezrobocia prezentuje się na dość wysokim poziomie, w porównaniu do innych województw. Na stanowiskach handlowych głównie występuje równowaga pomiędzy popytem a podażą wśród poszukujących pracy. Jest jednak sporo powiatów również z deficytem pracowników oraz kilka z ich nadwyżką. W kujawsko-pomorskim jest dużo nowych ofert pracy, jednak bezrobotnych również jest niemało. Ilość ofert w stosunku do ilości osób bezrobotnych jest prawie równa. Wynagrodzenia nie są najwyższe w kraju, ponieważ są poniżej średniej krajowej. Warto zwrócić uwagę, że w woj. kujawsko-pomorskim występują bardzo duże dysproporcje w stopie bezrobocia. Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski oraz miasto Toruń są na zupełnie innym biegunie stopy bezrobocia niż pozostałe powiaty wśród których w w większości wytępuje dwucyfrowe bezrobocie.