Rekrutacja Rynek pracy

Przegląd rynku pracy w województwie mazowieckim

W niniejszym przeglądzie rynku pracy województwa mazowieckiego skupiamy się na tym, żeby zaprezentować przekrojowe spojrzenie na sytuację pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk handlowych.

 

Krótka charakterystyka rynku pracy z uwzględnieniem wynagrodzeń, ogłoszeń o pracę, stopy bezrobocia w województwie mazowieckim

Wynagrodzenia
Według danych z GUS, średnie wynagrodzenie w województwie mazowieckim wyniosło 7 671 zł brutto w sierpniu 2022 roku. Jest to aż 1 088 zł więcej niż średnia w całym kraju. Tym samym sposobem, Mazowsze jest na pierwszym miejscu pod względem największej wypłaty w Polsce. W dziedzinie handel, naprawa pojazdów było to 7 673 zł brutto

Ogłoszenia o pracę
Aktualnie można znaleźć w urzędzie pracy województwa mazowieckiego ponad 55 tys. wolnych miejsc pracy i ponad 19 tys. ofert. Według GUS obecnie występuje 118 tys. bezrobotnych na Mazowszu, więc jest to około 2 osób na jedno wolne miejsce. Wynika z tego, że ofert pracy jest bardzo dużo.

Pracujący i bezrobotni
We wrześniu w 2021 roku osób zatrudnionych było ok. 1 537 618. We wrześniu 2022 roku w samej Warszawie pracowało ponad 1,1 miliona osób. W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wyniosła 4,9%. We wrześniu w 2021 roku, w urzędzie pracy województwa mazowieckiego zarejestrowano 13 378 osób bezrobotnych. Przy czym wyłączono z ewidencji prawie 17 tysięcy, głównie z powodu podjęcia pracy.

 

Wykres liczby bezrobotnych z podziałem na lata w województwie mazowieckim

Dane: GUS wrzesień 2012-2022 r.

Powyższe dane są stanem na wrzesień w latach 2013-2022. Bezrobocie w województwie mazowieckim wykazuje duży trend spadkowy w latach 2013-2019, gdzie bezrobocie spadło z ponad 280 tys. osób do ok. 123 tys. osób. Stanowi to prawie 60% spadek. Od 2019 roku trend spadkowy zahamował i w 2020 roku wystąpił skokowy wzrost bezrobocia. Powodem tego  była pandemia. W kolejnych latach 2021-2022 powróciło ono z powrotem do trendu spadkowego. Mazowsze aktualnie ma niższe bezrobocie niż sprzed czasów pandemii.

 

Stopa bezrobocia w podziale na powiaty w województwie mazowieckim

Powiaty ze stopą bezrobocia niższą niż średnia w województwie mazowieckim:

Powiaty ze stopą bezrobocia wyższą niż średnia w województwie mazowieckim:

Powyższe dane są aktualne na sierpień 2022 roku. Na Mazowszu stopa bezrobocia wynosiła wówczas 4,9%. Powiatami z najniższą stopą bezrobocia są miasto Warszawa (1,5%), warszawski zachodni (1,6%) oraz grójecki (2,3%). Najwyższa stopa bezrobocia występuje za to w powiecie radomskim (17,3%), przysuskim (17,6%) oraz szydłowieckim (24,9%). W całym województwie występuje bardzo duże zróżnicowane terytorialne, ponieważ różnica między najniższą a najwyższą stopą bezrobocia to 23,4 punkty procentowe. 12 powiatów miało niższą stopę bezrobocia niż średnia w całym regionie, a 30 powiatów wyższe.

 

Sytuacja na mazowieckim rynku pracy z uwzględnieniem stanowisk handlowych

Poniżej przedstawiona została prognoza sytuacji na stanowiskach handlowych na 2022 rok w podziale na 4 różne stanowiska handlowe w województwie mazowieckim. Dane pochodzą z barometru zawodów. Jest to zbiór badań przeprowadzonych przez ekspertów w danych specjalizacjach na danym terenie.

Źródło: Barometr zawodów

Legenda do poniższych grafik:

 

Kierownicy sprzedaży

W zawodzie kierownik sprzedaży w całym województwie mazowieckim występuje równowaga pomiędzy popytem, a podażą pośród poszukujących pracy. Według ekspertów powodami są wysokie wymagania kwalifikacyjne, rekrutacje wewnętrzne, duża rotacja pracowników oraz małe zapotrzebowanie na nowych kandydatów.

 

Pracownicy sprzedaży internetowej

W 7 regionach województwa mazowieckiego występuje deficyt poszukujących pracy w zawodzie pracownicy sprzedaży internetowej. Powody, które podają eksperci to między innymi: zwiększenie się branży e-commerce, coraz więcej osób otwierających firmy przy małej ilości osób doświadczonych oraz rozwój mediów społecznościowych. W powiatach gdzie występuje równowaga, jest ona spowodowana przez samozatrudnienie lub brak potrzeby zatrudniania osób na miejscu.

 

Przedstawiciele handlowi

W zawodzie przedstawiciel handlowy w tylko jednym powiecie występuje deficyt poszukujących pracy w województwie mazowieckim. Powód, jaki podają eksperci to za mało odpowiednio wykwalifikowanych osób, które odpowiadałyby na potrzeby pracodawcy. W powiatach gdzie występuje równowaga pomiędzy popytem i podażą poszukujących pracy, można zauważyć dużą rotację  pracowników, możliwość pracy zdalnej oraz dużo ofert dla cudzoziemców.

 

Sprzedawcy i kasjerzy

W zawodach sprzedawca i kasjer w 12 regionach występuje deficyt poszukujących pracy, a w 2 ich nadwyżka. Powodami deficytu są między innymi trudne warunki pracy, dużo nowych sklepów przy małej ilości kandydatów oraz niskie wynagrodzenia. Za to nadwyżka jest spowodowana dużą ilością absolwentów oraz małą mobilnością osób ze względu na brak komunikacji miejskiej w danych regionach.

 

Wpływ imigrantów oraz dopływ siły roboczej na rynek pracy w województwie mazowieckim

Cudzoziemcy
Według raportu wojewódzkiego na rok 2022 wykonanego przez barometr zawodów lista wydanych zezwoleń na prace dla cudzoziemców ciągle rośnie. W I półroczu 2021 r. wydano ich aż 232 543, czyli ponad 30 tys. więcej niż w poprzednim roku. Ponad 70% zezwoleń było wydanych dla mężczyzn, są oni znaczną większością. Znacząco dominującą grupą byli obywatele Ukrainy, ponieważ było to aż 83,8% oświadczeń.

Liczba studentów i uczniów
Według danych z GUS, w roku akademickim 2021/2022, w województwie mazowieckim, w trakcie studiów było 264 245 osób oraz 57 680 absolwentów. Jest to prawie 1/4 ogółu studentów z całej Polski. W 2022 roku do matury przystąpiło 43 352 uczniów, z czego zdało ją 35 470 osób. W podsumowanie jest to ok. 300 tys. siły roboczej, która zdobywa nowe kwalifikacje na rynku pracy. Z roku na rok cały czas przybywa osób wykształconych, co oznacza ciągły wzrost konkurencji w niektórych zawodach i specjalizacjach.

 

Podsumowanie

Rynek pracy w województwie mazowieckim wrócił już do stanu sprzed pandemii. Stopa bezrobocia prezentuje się na stosunkowo niskim poziomie i wykazuje trend spadkowy. Mazowsze jest kierunkiem wybieranym przez wielu cudzoziemców. Bardzo dużo osób kształci się w tym regionie. Czynniki te pomagają w ciągłym rozwoju województwa. W województwie występuje bardzo duża różnica stopy bezrobocia pomiędzy miastem Warszawa i sąsiednimi powiatami, a powiatami oddalonymi od stolicy. Głownie miasto Warszawa zapewnia niskie bezrobocie w całym województwie. Stanowiska handlowe charakteryzują się w większości równowagą pomiędzy popytem a podażą pośród poszukujących pracy. Średnia wynagrodzeń jest najwyższa w całej Polsce, zarówno ogólnie, jak i w dziedzinie handlu. Można spokojnie nazwać to miejsce jako warte, aby rozwijać swoje doświadczenie jako pracownik lub pracodawca.