Rekrutacja Rynek pracy

Przeglądu rynku pracy w województwie małopolskim

W niniejszym przeglądzie rynku pracy województwa małopolskiego skupiamy się na tym, żeby zaprezentować przekrojowe spojrzenie na sytuację pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk handlowych.

 

Krótka charakterystyka rynku pracy z uwzględnieniem wynagrodzeń, ogłoszeń o pracę i stopy bezrobocia w województwie małopolskim

Wynagrodzenia
Najświeższe dane z GUS pochodzą z sierpnia 2022 r. i przedstawiają Małopolskę na 6 miejscu według najwyższego wynagrodzenia. Przeciętna miesięczna wypłata wyniosła 6 768 zł, czyli o 185 zł więcej niż w całym kraju. W 2020 roku, w sektorze handlu miesięczne wynagrodzenie liczyło 4 578,62 zł, czyli prawie tysiąc złotych mniej niż tymczasowa średnia w województwie.

Ogłoszenia o pracę
Na temat ogłoszeń o pracę, najnowsze dane, jakie podaje urząd statystyczny w Krakowie, pochodzą z 2020 roku. W urzędzie pracy było zgłoszonych 70,7 tys. wolnych miejsc pracy. Jest to ok. 20 tys. mniej niż w zeszłym roku. W całym 2020 roku, w Internecie odnotowano aż 198,4 tys. ogłoszeń w województwie małopolskim, z czego 16% ogłoszeń było związane z branżą handlową (hurtowy i detaliczny). Na jedną ofertę pracy przypadało wtedy ok. 14 osób, wcześniejsza średnia wynosiła 9 osób na jedno miejsce. Konkurencja znacząco wzrosła, przez co rynek pracy polepszył się jedynie dla pracodawców.

Według firmy rekrutacyjnej Devire Małopolanie są bardzo chętni do zmiany pracy. W 2021 roku zmieniło ją aż 48% zatrudnionych, a 35% było otwarte na nowe oferty. 46% jest zadowolonych ze swojej obecnej sytuacji zawodowej, a 34% uważa, że się ona pogorszyła.

Pracujący i bezrobotni
W Małopolsce osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2021 roku było ponad 1,5 miliona. W samym Krakowie, w 2020 roku pracowało ok. 147,5 tysiąca osób, a w 2021 roku 236,9 tys. We wrześniu 2021 roku, pracowało 110,301 tysiąca osób w sektorze handlu; naprawa pojazdów samochodowych. Bezrobocie w Małopolsce, 2022 roku wyniosło 4,1%. W poprzednich latach wynikało głównie z bardzo małej liczby wyrejestrowań z Urzędu Pracy. Największa liczba osób bezrobotnych to ci w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. bezrobotny długotrwale lub korzystający z pomocy społecznej).

 

Wykres liczby bezrobotnych z podziałem na lata w województwie małopolskim


Dane: GUS wrzesień 2012-2022 r.

Wskazane dane są stanem na wrzesień, każdego roku. Bezrobocie w województwie małopolskim wykazuje duży trend spadkowy w latach 2013-2019, gdzie bezrobocie spadło z prawie 160 tys. osób do ok. 60 tys. osób. Stanowi to ponad 60% spadek. W roku 2020 nastąpiło zahamowanie trendu spadkowego i skokowy wzrost bezrobocia o ok. 30%, spowodowane było to pandemią. W kolejnych latach 2021-2022 powróciło ono z powrotem do trendu spadkowego. Małopolska nie wróciła jeszcze do stanu bezrobocia sprzed pandemii.

 

Stopa bezrobocia w podziale na powiaty w województwie małopolskim

Powiaty ze stopą bezrobocia niższą niż średnia w województwie małopolskim:


Powiaty ze stopą bezrobocia wyższą niż średnia w województwie małopolskim:Dane: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, sierpień 2022 r.

W 2022 roku najniższy poziom bezrobocia występował w Krakowie (2,6%) oraz powiecie myślenickim (2,8%), a najwyższy w powiatach: dąbrowskim (8,5%) i nowosądeckim (7,4%). Aż 14 na 22 powiaty cechują się niższym poziomem bezrobocia niż w całym województwie małopolskim.

 

Sytuacja na małopolskim rynku pracy z uwzględnieniem stanowisk handlowych

Źródło: Barometr zawodów

Poniżej przedstawiamy prognozę sytuacji na stanowiskach handlowych na 2022 rok w podziale na 4 różne stanowiska handlowe. Wszystkie dane pochodzą z barometru zawodów, które jest badaniem jakościowym prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Powstaje ono na podstawie opinii ekspertów w danym zawodzie.

 

Legenda do poniższych grafik:

 

Kierownicy sprzedaży

W województwie małopolskim można zauważyć wyjątkową równowagę pomiędzy popytem i podażą w zawodzie kierownika sprzedaży. Specjaliści zauważyli, że w tej profesji występuję dużo awansów wewnątrz firmy oraz rekrutacji wewnętrznych, co pozostawia rynek w stabilnej sytuacji.

 

Pracownicy sprzedaży internetowej

Deficyt poszukujących pracy jest zauważalny w powiatach: oświęcimskim, suskim, bocheńskim, brzeskim, krakowskim, miechowskim oraz mieście Nowy Sącz. Eksperci twierdzą, że głównymi powodami tego są m.in. pandemia, która wywołała większy ruch w sklepach internetowych oraz niewystarczająca ilość osób z odpowiednimi kompetencjami. Przyzwyczajenia konsumentów zmieniają się ostatnimi latami, więc deficyt ten może rosnąć.

 

Przedstawiciele handlowi

Według barometru zawodów można odnotować deficyt przedstawicieli handlowych w Krakowie oraz w powiecie nowosądeckim. Według ekspertów powodem jest małe zainteresowanie tą pracą oraz niewystarczające kwalifikacje. Za to w powiecie tatrzańskim można zaobserwować ich nadwyżkę. Specjaliści oceniają ten region jako atrakcyjny finansowo oraz oferujący takie benefity jak praca zdalna.

 

Sprzedawcy i kasjerzy

Nadwyżkę w zawodzie sprzedawca i kasjer można zauważyć w powiatach: proszowickim, nowotarskim i nowosądeckim. Eksperci twierdzą, że przyczynami są: niewymagane kwalifikacje oraz przeniesienie branży handlowej do Internetu. Deficyt pośród poszukujących pracy występuje w powiatach: miechowskim, krakowskim, chrzanowskim, wielickim, wadowickim, suskim, limanowskim, tatrzańskim i tarnowskim. Powodami małej ilości chętnych są między innymi mało atrakcyjne warunki pracy, niskie wynagrodzenie oraz ciągle rozwijająca się branża handlowa. Jak widać w większości części województwa, doskwiera spory brak ludzi w tym zawodzie. W niektórych powiatach występuję równowaga pomiędzy popytem i podażą a przyczyną według ekspertów, jest duża rotacja pracowników oraz zmianowość pracy.

 

Wpływ imigrantów, szarej strefy oraz dopływ siły roboczej na rynek pracy w województwie małopolskim

Cudzoziemcy
Jeśli spojrzeć na przybywających imigrantów w Polsce, to sama małopolska wydała aż 39,6 tys. zezwoleń na pracę. Rynek cudzoziemców zwiększa się z roku na rok. Przeważającą państwem jest cały czas Ukraina.

Liczba studentów i uczniów
Według danych z GUS, w roku akademickim 2021/2022, w województwie małopolskim, w trakcie studiów było 144 403 osoby oraz 37 014 absolwentów. Jest to około 1/8 ogółu studentów z całej Polski. W 2022 roku do matury przystąpiło 26 408 uczniów, z czego zdało ją 21 677 osób. Jest to ponad 200 tys. siły roboczej, która zdobywa nowe kwalifikacje na rynku pracy. Z roku na rok cały czas przybywa osób wykształconych, co oznacza ciągły wzrost konkurencji w niektórych zawodach i specjalizacjach.

 

Podsumowanie

Rynek pracy w województwie małopolskim jest dynamiczny i wraca do stanu sprzed pandemii. Aktualna stopa bezrobocia prezentuje się na stosunkowo niskim poziomie i liczba bezrobotnych w ostatnich latach wciąż maleje. Średnia wynagrodzeń jest wyższa niż w całej Polsce. Większość stanowisk handlowych jest na równowadze z popytem i podażą. W mieście Kraków jednak występuje deficyt poszukujących pracy w tym zawodzie, dlatego jako pracownik zainteresowany pracą w handlu, warto zainteresować się tym miejscem. Małopolanie również mają co roku duży wpływ osób wykształconych, chcących zdobywać nowe kwalifikacje. Można tym sposobem podsumować Małopolskę jako dobrą lokalizację do rozwijania swojej kariery zawodowej.