Poszukiwanie pracy Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania i odpowiedzi, które zapewnią sukces

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania i odpowiedzi, które zapewnią sukces

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języka angielskim, nie różni się znacząco od tego w języku polskim, poza faktem, że odpowiadać będziesz w języku obcym. Pytania rekrutacyjne oraz zadania są w zasadzie identyczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej przeczytaj artykuł pt. Jak dobrze wypaść podczas rekrutacji? Najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Zanim zostaniesz zaproszony na rozmowę...

Już na etapie rekrutacji zwróć uwagę na oczekiwania pracodawcy, wymienione w ogłoszeniu. Fakt, że rozmowa kwalifikacyjna lub jej część będzie prowadzona w języku angielskim, najczęściej wiąże się z tym, że dokumenty rekrutacyjne, takie jak CV lub list motywacyjny, również powinieneś złożyć w języku angielskim.

Zauważ, że takie dokumenty przygotowujesz "na spokojnie" więc powinieneś trzy razy sprawdzić, czy na pewno nie ma w nich żadnych błędów. Nie warto również kłamać co do poziomu języka, ponieważ rozmowa kwalifikacyjna szybko zweryfikuje Twoją znajomość angielskiego.

 

Sprawdź oferty pracy w sprzedaży 👇 

Sales Account Manager

Podstawa: 8 000 - 10 000 zł
Samochód Baza kontaktów
Pensja podstawowa
8 000 - 10 000 zł
Samochód Baza kontaktów

Doradca Klienta - Umowa zlecenie NOWA

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Przedstawiciel Handlowy

Podstawa: 5 500 - 6 500 zł
Samochód Baza kontaktów
Pensja podstawowa
5 500 - 6 500 zł
Samochód Baza kontaktów

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Rozmowa z rekruterem lub pracodawcą dla większości kandydatów jest stresująca, a rozmowa, która dodatkowo ma weryfikować znajomość języka obcego, szczególnie. Nie licz więc na to, że jakoś to będzie, lecz porządnie przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej.

Po pierwsze zgromadź informacje na temat firmy oraz tego, czym dokładnie się ona zajmuje. Zrozum, jakie produkty i usługi oferuje oraz na czym miałaby polegać praca, o którą się starasz.

Poza tym ćwicz mówienie w języku angielskim. Wykorzystuj każdą okazję, by osłuchać się z językiem. Możesz zdecydować się na lekcje z korepetytorem, najlepiej native speakerem oraz przyswajać język w naturalnych sytuacjach, na przykład oglądając serial lub słuchając audycji radiowych.

Najważniejsze jednak, byś przygotował sobie przykładowe odpowiedzi na typowe pytania, które powtarzają się w zasadzie na każdej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne

Rekruter na pewno zapyta Cię o:

 • podstawowe informacje na temat Ciebie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • twoje słabe i mocne strony,
 • oczekiwania finansowe,
 • trudności, które napotkałeś w dotychczasowej pracy,
 • umiejętności lub kwalifikacje.

Pamiętaj, że podstawą jest odpowiednie przygotowanie. Jeśli przećwiczysz odpowiedzi z zaufaną osobą, rozmowa rekrutacyjna będzie znacznie mniej stresująca i straszna, niż Ci się wydaje.

 

Jak odpowiadać na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku?

Nie zawsze im więcej, tym lepiej. Na pytania rekrutacyjne możesz odpowiadać krótko. Warto również podawać przykłady sytuacji, gdzie wykazałeś się konkretną cechą lub dobrze sobie poradziłeś pomimo trudności. W swoich wypowiedziach bądź szczery i autentyczny, unikaj tzw. lania wody.

Koniecznie odpowiadaj tylko i wyłącznie w języku, w którym przeprowadzana jest rozmowa.

Pamiętaj, że poza wypowiedzią, rekruter na pewno zwróci również uwagę na Twoją postawę. Zaprezentuj się jako osoba pewna siebie: utrzymuj kontakt wzrokowy, wyprostowane plecy, mów w odpowiednim tempie oraz wyraźnie.

Poniżej znajdziesz przykłady pytań oraz konkretne odpowiedzi na nie.

 

 

Tell me about yourself (Opowiedz mi coś o sobie)

Odpowiadając na powyższe pytanie, opowiedz raczej o swoich doświadczeniach zawodowych, zamiast poświęcać 100% wypowiedzi swoim dodatkowym zainteresowaniom. Możesz nawiązać do swojej historii zawodowej oraz przyszłych aspiracji.

Oto przykładowa odpowiedź:

I have over five years of experience in sales, primarily in the technology sector. I graduated with a degree in Business Administration from XYZ University, where I developed strong analytical and communication skills. In my previous role at ABC Company, I consistently exceeded my sales targets by 20%, thanks to my ability to build strong relationships with clients and understand their needs. I am particularly skilled at identifying new market opportunities and closing deals efficiently. I am excited about the opportunity to bring my proven track record and passion for sales to your company, and to contribute to the growth of your business.

Posiadam ponad pięcioletnie doświadczenie w sprzedaży, głównie w sektorze technologicznym. Ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie XYZ, gdzie rozwinąłem silne umiejętności analityczne i komunikacyjne. Na mojej poprzedniej roli w firmie ABC konsekwentnie przekraczałem cele sprzedażowe o 20%, dzięki umiejętności budowania silnych relacji z klientami i rozumienia ich potrzeb. Mam szczególne umiejętności w identyfikowaniu nowych możliwości rynkowych i skutecznym zamykaniu transakcji. Jestem podekscytowany możliwością wniesienia do Twojej firmy mojego doświadczenia i pasji do sprzedaży oraz przyczynienia się do rozwoju Twojej firmy.

 

What is your greatest strength/weakness? (Jaka jest twoja największa zaleta/wada?)

Pytanie o wady i zalety to kolejny pewniak. Przygotuj odpowiedź na nie wraz z konkretnym przykładem obrazującym Twoją wadę lub zaletę. Nawet mówiąc o swoich wadach, staraj się zakończyć odpowiedź pozytywnym akcentem, pokazując, że jesteś proaktywny i dążysz do poprawy.

Przykład wypowiedzi o mocnych stronach:

I excel at building and maintaining relationships with clients. At my last job, I managed to retain 95% of my clients year over year by understanding their needs and providing tailored solutions.

Doskonale odnajduję się w budowaniu i utrzymywaniu relacji z Klientami. W mojej ostatniej pracy udało mi się zatrzymać 95% moich klientów rok po roku, rozumiejąc ich potrzeby i dostarczając rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Przykład negatywnej cechy, którą starasz się zwalczyć:

I sometimes struggle with delegating tasks because I like to be in control of the final outcome. However, I’ve recognized this and have started to delegate more responsibilities to my team members, which has improved our overall productivity.

Czasami mam problem z delegowaniem zadań, bo lubię mieć kontrolę nad efektem końcowym. Jednak zdałem sobie z tego sprawę i zacząłem delegować więcej obowiązków członkom mojego zespołu, co poprawiło naszą ogólną produktywność.

 

 

Why do you want this job? (Dlaczego zależy ci na tej pracy?)

Podczas pytania, dlaczego chcesz pracować akurat w tej firmie, warto opowiedzieć o swojej motywacji nieco więcej. Po pierwsze podkreśl, co Cię w danym przedsiębiorstwie przyciąga. Następnie wskaż swoje doświadczenie i umiejętności w sprzedaży, które sprawiają, że jesteś idealnym kandydatem. Na koniec wyraź swoje zainteresowanie możliwościami rozwoju w firmie oraz chęć wniesienia swojego wkładu w jej sukces.

Możesz odpowiedzieć w następujący sposób:

I am very excited about the opportunity to work at [Company Name] as a sales representative for several reasons. Firstly, I have always admired your company's commitment to innovation and customer satisfaction. Your product line is impressive, and I am confident in its quality and potential to meet customers' needs.

Secondly, I have a strong background in sales, with over five years of experience in the industry. In my previous role at [Previous Company], I consistently exceeded my sales targets by 20%, developed lasting relationships with clients, and identified new market opportunities. I'm good at multitasking. I believe my skills and experience align well with the requirements of this position.

Lastly, I am particularly drawn to the growth opportunities within your company. I am eager to bring my expertise in sales to your team, contribute to the continued success of your business, and grow professionally. I am passionate about sales and customer relations, and I am excited about the prospect of representing a company with such a strong reputation in the market.

Jestem bardzo podekscytowany możliwością pracy w [Nazwa firmy] jako przedstawiciel handlowy z kilku powodów. Po pierwsze, zawsze podziwiałem zaangażowanie Waszej firmy w innowacyjność i zadowolenie klientów. Wasza linia produktów jest imponująca i jestem pewien, że jej jakość i potencjał odpowiada potrzebom klientów.

Po drugie, mam duże doświadczenie sprzedażowe, ponad pięcioletnie. W poprzedniej pracy w [Poprzednia Firma] konsekwentnie przekraczałem cele sprzedażowe o 20%, budowałem trwałe relacje z klientami i identyfikowałem nowe możliwości rynkowe. Radzę sobie z wieloma zadaniami jednocześnie. Uważam, że moje umiejętności i doświadczenie dobrze odpowiadają wymaganiom na tym stanowisku.

I wreszcie, szczególnie interesują mnie możliwości rozwoju w Państwa firmie. Chętnie wniosę do Waszego zespołu moją wiedzę z zakresu sprzedaży, przyczynię się do dalszego sukcesu Waszej firmy i rozwoju zawodowego. Pasjonuję się sprzedażą i relacjami z klientami. Jestem podekscytowany perspektywą reprezentowania firmy o tak dobrej reputacji na rynku.

 

 

Why should we hire you? (Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?)

Odpowiadając na to pytanie, skup się na swoich mocnych stronach i osiągnięciach zawodowych. Wyjaśnij, jak Twoje umiejętności i doświadczenie mogą pomóc firmie.

Oto przykładowa odpowiedź:

You should hire me because I bring a proven track record of success in sales, a deep understanding of customer needs, and a passion for driving results.

I have a talent for identifying new business opportunities and turning potential leads into loyal customers. My approach to sales is customer-centric, focusing on understanding clients' needs and providing tailored solutions that add value to their business. This not only ensures customer satisfaction but also builds long-term relationships.

Additionally, I am highly motivated and results-oriented. I thrive in dynamic environments and enjoy taking on new challenges. I am confident that my proactive attitude, strong communication skills, and ability to work independently as well as part of a team will contribute to the continued success of your sales department.

Powinniście mnie zatrudnić, ponieważ mam udokumentowane doświadczenie w sprzedaży, głębokie zrozumienie potrzeb klientów i pasję do osiągania wyników.

Mam talent do identyfikowania nowych możliwości biznesowych i przekształcania potencjalnych klientów w lojalnych klientów. Moje podejście do sprzedaży jest zorientowane na klienta, koncentruję się na zrozumieniu jego potrzeb i dostarczaniu dopasowanych rozwiązań, które dodają wartość do ich biznesu. Zapewnia to nie tylko satysfakcję klienta, ale także buduje długoterminowe relacje.

Dodatkowo cechuje mnie duża motywacja i nastawienie na wyniki. Odnajduję się w dynamicznym środowisku i lubię podejmować nowe wyzwania. Jestem pewien, że moja proaktywna postawa, wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy samodzielnej i w zespole przyczynią się do dalszego sukcesu Waszego działu sprzedaży.

 

 

Give me an example of a time you did something wrong. How did you handle it? (Podaj przykład sytuacji, w której popełniłeś błąd. Jak sobie z tym poradziłeś?)

To podchwytliwe pytanie ma za zadanie sprawdzić, jak zachowujesz się w trudnych sytuacjach, które przecież się zdarzają. Konieczne wyjaśnij, jak ta trudna sytuacja wpłynęła na Ciebie i Twoje przyszłe działania, czyli krótko mówiąc jakie wnioski wyciągnąłeś ze swojego błędu.

Poniżej znajdziesz przykład wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie:

In my previous role as a sales representative at [Previous Company], there was an instance where I mistakenly provided incorrect pricing information to a key client. The error was realized when the client pointed it out during a follow-up call, and they were understandably upset.

Recognizing the severity of the mistake, I immediately took responsibility and apologized to the client for the oversight. I assured them that I would rectify the situation promptly. I then consulted with our pricing team to verify the correct information and offered the client a revised quote along with a small discount as a goodwill gesture.

Through this experience, I learned the importance of attention to detail and the value of taking swift, corrective action when errors occur. The client appreciated my honesty and prompt response, and we were able to maintain a positive relationship moving forward. This situation reinforced my commitment to accuracy and proactive problem-solving in my work.

W mojej poprzedniej pracy przedstawiciela handlowego w [Poprzednia firma] zdarzył się przypadek, w którym omyłkowo przekazałem kluczowemu klientowi nieprawidłowe informacje o cenach. Błąd został zauważony, gdy klient zwrócił na niego uwagę podczas kolejnej rozmowy telefonicznej. Co było zrozumiałe, zdenerwowało go to.

Zdając sobie sprawę z powagi błędu, od razu wziąłem na siebie odpowiedzialność i przeprosiłem klienta za niedopatrzenie. Zapewniłem go, że niezwłocznie naprawię sytuację. Następnie skonsultowałem się z naszym zespołem ds. cen, aby sprawdzić, czy informacje są prawidłowe, i w geście dobrej woli zaoferowałem klientowi poprawioną wycenę wraz z niewielkim rabatem.

Dzięki temu doświadczeniu nauczyłem się, jak ważna jest dbałość o szczegóły i podejmowanie szybkich działań naprawczych w przypadku wystąpienia błędów. Klient docenił moją uczciwość i szybką reakcję, dzięki czemu udało nam się utrzymać pozytywne relacje. Ta sytuacja wzmocniła moje zaangażowanie w dokładność i proaktywne rozwiązywanie problemów w mojej pracy.

 

 

Przygotuj pytania, które zadasz rekruterowi

Przed rozmową kwalifikacyjną warto również przygotować sobie pytania, które Ty zadasz rekruterowi lub pracodawcy. W ten sposób okażesz swoje zainteresowanie, zaangażowanie oraz oczywiście możesz dowiedzieć więcej o danym stanowisku i obowiązkach.

Oto przykładowe kwestie, o które warto zapytać rekrutera podczas rozmowy:

 • Can you tell me more about the day-to-day responsibilities of this role? (Czy możesz mi powiedzieć więcej o codziennych obowiązkach na tym stanowisku?)
 • How does the company support professional development and career growth? (W jaki sposób firma wspiera rozwój zawodowy i rozwój kariery?)
 • What are the main goals for this position in the first six months? (Jakie są główne cele na tym stanowisku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy?)
 • Can you describe the team I would be working with? (Czy możesz opisać zespół, z którym miałbym pracować?)

 

Błędy, które należy unikać w rozmowie rekrutacyjnej

Jednym z najważniejszych błędów jest przechodzenie podczas rozmowy z języka angielskiego na język polski. Pamiętaj, że podczas rozmowy z klientem obcojęzycznym, nie będziesz mieć takiej możliwości. Dlatego postaraj się poradzić, nawet jeśli coś w wypowiedzi drugiej strony nie jest dla Ciebie do końca zrozumiałe. Warto wykorzystać zwroty takie jak: “Excuse me, I am not sure if I understood your question. Could you rephrase it, please?” (Przepraszam, nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem pytanie. Możesz je sparafrazować/powiedzieć inaczej, proszę?).

Język angielski nie jest Twoim ojczystym językiem, więc to zupełnie normalne, że nie znasz wszystkich słów. Dla rekrutera to idealna okazja, by sprawdzić jak sobie radzisz w trudnej i stresującej sytuacji, która może Cię spotkać w realnej pracy. Rekruter specjalnie może używać trudniejszego słownictwa lub mówić szybko bądź niewyraźnie. Zachowaj spokój i w razie potrzeby, po prostu poproś o powtórzenie lub zmianę zdania.

Nie przejmuj się błędami gramatycznymi. Z czasem na pewno nabierzesz wprawy, a dla większości pracodawców o wiele istotniejsza jest płynność językowa oraz pewność siebie. Wyobrażasz sobie przedstawiciela handlowego, który chce sprzedać klientowi produkt za kilka tysięcy, a nie wie co odpowiedzieć podczas rozmowy?

 

 

Jak zakończyć rozmowę kwalifikacyjną sukcesem?

Po zadaniu pytań rekruterowi, warto jeszcze krótko podsumować rozmowę kwalifikacyjną i oczywiście podziękować za nią.

Możesz na przykład powiedzieć:

Thank you very much for the opportunity to interview for this position. I am very excited about the possibility of joining your team and contributing to [specific aspect of the company or role]. This position aligns perfectly with my skills and career goals, and I am enthusiastic about the potential to grow with [Company Name].

Could you please tell me what the next steps in the hiring process are? I am available for any further interviews or to provide any additional information you might need. I am looking forward to the possibility of working together. Thank you once again for your time.

Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na to stanowisko. Jestem bardzo podekscytowany możliwością dołączenia do Waszego zespołu i wniesienia wkładu w [konkretny aspekt firmy lub roli]. Stanowisko to idealnie pokrywa się z moimi umiejętnościami i celami zawodowymi, dlatego jestem entuzjastycznie nastawiony do potencjału rozwoju w [nazwa firmy].

Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są kolejne etapy procesu rekrutacji? Jestem dostępny na dalsze rozmowy kwalifikacyjne lub udzielę wszelkich dodatkowych informacji, których możecie potrzebować. Nie mogę się doczekać możliwości współpracy. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas.

 

 

Podsumowanie

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, wpływa na zwiększenie Twojej wartości jako pracownika. Znajomość angielskiego umożliwia efektywną komunikację z klientami, partnerami i współpracownikami z różnych krajów, co jest szczególnie istotne w firmach działających na rynkach międzynarodowych. Dlatego pracodawcy chcą mieć pewność, że zatrudniają osobę, która bez problemu odnajduje się podczas rozmowy w obcym języku.

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli job interview to kluczowy etap w procesie rekrutacji, podczas którego kandydaci mają okazję zaprezentować swoje umiejętności, doświadczenie oraz predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku. Rozmowa w języku angielskim służy przede wszystkim sprawdzeniu umiejętności językowych oraz płynności poruszania się w języku obcym.

To zupełnie normalne, że rozmowa kwalifikacyjna po angielsku jest stresująca, dlatego szczególnie ważne jest rzetelne przygotowanie do niej. Jeśli w powyższym artykule nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie pytania, których się spodziewasz, przygotuj je samodzielnie korzystając chociażby z Tłumacza Google.

 

 

---

   Poszukujesz pracy w sprzedaży?

Załóż darmowe konto pracownika, dodaj swoje CV i aplikuj jednym kliknięciem!

 • Oferty pracy dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Dostęp online do Twojego aktualnego CV.
 • Dostęp do statystyk ofert pracy na które aplikowałeś.