Praca w sprzedaży Zwolnienie dyscyplinarne: co to jest dyscyplinarka i jakie są jej konsekwencje?

Zwolnienie dyscyplinarne: co to jest dyscyplinarka i jakie są jej konsekwencje?

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne, znane również jako zwolnienie natychmiastowe lub bardziej potocznie, dyscyplinarka, jest jednostronnym zakończeniem stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym z możliwości rozwiązania umowy o pracę i tylko tej formy umowy dotyczy, ponieważ kwestia ta jest uregulowana w Kodeksie Pracy. Następuje zazwyczaj z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych.

 

 

Podstawa prawna zwolnienia dyscyplinarnego

Kwestię zwolnienie dyscyplinarnego reguluje Kodeks Pracy, a konkretnie artykuł 52. Zgodnie z nim:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem Kodeksu Pracy, przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego są ściśle określone.

Pierwszą z przyczyn jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, czyli przykładowo celowe zniszczenie mienia pracodawcy, kradzież lub defraudacja mienia pracodawcy, fałszowanie dokumentów bądź naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a w efekcie narażenie życia lub zdrowia własnego lub (oraz) współpracowników. W tym podpunkcie warto przytoczyć również poważne naruszenia dyscypliny pracowniczej, np. pojawienie się w pracy pod wpływem alkoholu, spożywanie używek w miejscu pracy lub częste, nieusprawiedliwione nieobecności.

Do natychmiastowego wypowiedzenia umowy może dojść również przez popełnienie przestępstwa, w szczególności w zawodach, w których pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności, czyli w tzw. profesjach zaufania publicznego, np. nauczyciel, psycholog, lekarz, policjant, urzędnik państwowy itp. Do zakończenia stosunku pracy w trybie natychmiastowym może dojść również w skutek przestępstw związanych z pracą, np. oszustwo, kradzież, korupcja lub przestępstw popełnionych przeciwko pracodawcy lub współpracownikom, takich jak przemoc, groźby, mobbing.

Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy także może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, np. w sytuacji utraty prawa jazdy przez kierowcę zawodowego bądź utraty licencji, certyfikatu bądź innych uprawnień, bez których pełnienie dotychczasowych obowiązków pracowniczych nie jest możliwe.

 

 

Poważne konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Dobra wiadomość jest taka, że zwolnienie dyscyplinarne nie wpływa na lata pracy ani na prawo do emerytury. Poza tym niesie niestety szereg przykrych konsekwencji.

Zwolnienie dyscyplinarne następuje natychmiast, bez okresu wypowiedzenia, co prowadzi do nagłej utraty dochodów. Pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za przepracowany okres, czyli jeśli pracodawca rozwiąże umowę w trybie dyscyplinarnym 10 czerwca, należy Ci się wynagrodzenie za 9 dni.

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika odbiera dodatkowo prawo do odprawy. Odprawę dostają tylko pracownicy, których umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron lub z winy pracodawcy.

Informacja o rozwiązaniu umowy w sposób dyscyplinarny znajdzie się również w świadectwie pracy, którego wymagać może przyszły pracodawca i co oczywiście może rzutować na jego osąd w kwestii zatrudnienia bądź nie.

Możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy od razu po otrzymaniu zwolnienia dyscyplinarnego, ale niestety w tej sytuacji nie przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych, a przynajmniej nie od razu. Doprecyzowując, pracownik, z którym w ciągu 6 miesięcy wstecz od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązano umowę o pracę w sposób dyscyplinarny, nabywa prawo do zasiłku dopiero po 6 miesiącach (180 dniach) od daty rejestracji. Okres pobierania zasiłku zostaje również skrócony o 180 dni, czyli jeśli osoba uzyska prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy, w praktyce nie otrzyma zasiłku wcale.

 

Prawa pracownika po zwolnieniu dyscyplinarnym

Kodeks pracy nie tylko daje możliwość zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę, lecz chroni również pracowników wobec których zastosowano ten zabieg niesłusznie. Artykuł 56 Kodeksu Pracy mówi:

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Zanim jednak skierujesz sprawę na drogę sądową, warto najpierw spróbować polubownie porozumieć się z pracodawcą, przedstawić swój punkt widzenia i wskazać konkretne przepisy. Jeśli rozmowa nie przyniesie pomyślnych rezultatów, masz 21 dni od otrzymania wypowiedzenia dyscyplinarnego, by złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

 

Niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Kiedy możemy stwierdzić, że pracodawca zwolnił pracownika bezprawnie?

 1. Pracodawca nie podał przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego (Powód powinien znajdować się w wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym, oczywiście w wersji papierowej. Pracodawca powinien dokument doręczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej, za potwierdzeniem odbioru).
 2. Pracodawca podał przyczynę niezgodną z wytycznymi z Kodeksu Pracy w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.
 3. Minął ponad miesiąc od kiedy pracodawca uzyskał informacje, na podstawie których mógłby zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Jeśli jakaś z powyższych przyczyn zaistniała, koniecznie napisz ją w odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę. Pamiętaj, że na złożenie tego dokumentu masz równo 3 tygodnie od momentu otrzymania wypowiedzenia!

 

 

Poszukiwanie pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym

Poszukiwanie pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym może stanowić wyzwanie, ale warto potraktować to jako nowy rozdział i szansę na lepszą pracę. Pamiętaj, że zwolnienie nie jest przecież końcem świata. Nawet Steve Jobs został kiedyś wyrzucony z własnej (!) firmy, by po 10 latach powrócić do Apple i w zasadzie podnieść ją z ruiny.

Jak szukać pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym? I czy zwolnienie w trybie dyscyplinarnym jest jednoznaczne z wystąpieniem trudności ze znalezieniem pracy? Te wskazówki pomogą Ci w znalezieniu nowej pracy!

Przede wszystkim rozpocznij od analizy popełnionych błędów. Co się takiego wydarzyło, że pracodawca musiał zwolnić Cię dyscyplinarnie? Zastanów się nad podjęciem ewentualnych kursów lub szkoleń, które pomogą Ci pracować nad trudnymi dla Ciebie obszarami.

Po drugie przygotuj dokumenty aplikacyjne. Skup się na pozytywach i absolutnie nie wspominaj ani w CV ani w liście motywacyjnym o tym, że zostałeś zwolniony dyscyplinarnie. Zamiast tego zajmij się dokładnym opisem doświadczenia zawodowego, podkreśl swoje zalety oraz kompetencje, na których zależy pracodawcom.

Skup się także na przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Zastanów się również nad krótkim i konkretnym wyjaśnieniem przyszłemu szefowi kwestii zwolnienia dyscyplinarnego, jeśli o to zapyta (np. na dalszym etapie, po analizie świadectw pracy). W swojej odpowiedzi podkreśl działania, które podjąłeś by się zmienić lub poprawić swoje umiejętności.

Szukaj pracy szeroko! Wykorzystaj swoje kontakty, popytaj znajomych (pracownik z polecenia zawsze jest milej widziany, niż z ogłoszenia), bądź na bieżąco z ofertami na portalach, ustaw nakładkę "Open to work" na LinkedInie. Postaw na portale specjalistyczne, przykładowo jeśli szukasz pracy w sprzedaży koniecznie zajrzyj na pracahandlowiec.pl! Dzięki temu oferty będą bardziej trafne i konkretne oraz dopasowane pod Twoją branżę.

 

Sprawdź oferty pracy w sprzedaży 👇 

Doradca Klienta - Umowa zlecenie NOWA

Podstawa: Nieujawniona
 • 2 lokalizacje -> 2 wakaty
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Specjalista ds. sprzedaży - Branża FMCG

Podstawa: Nieujawniona
Samochód Baza kontaktów
 • SMART-HR
 • B2B
 • FMCG - Art. Spożywcze i napoje / karma i art. dla zwierząt
 • 20-07-2024
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Samochód Baza kontaktów

 

I na koniec: bądź pozytywnie nastawiony! Istnieje duża szansa, że potencjalny pracodawca nie zapyta dokładnie o przebieg poprzedniego zatrudnienia, w tym świadectwo pracy, a skupi się na Twoich kompetencjach i wartościach, które możesz wnieść do firmy. Pamiętaj, że sam nie masz obowiązku informowania przyszłego szefa w jaki sposób nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę u poprzedniego pracodawcy.

Każdy z nas popełnia błędy. Najważniejszy, by umieć wyciągać z nich wnioski.

 

Podsumowanie

Zwolnienie dyscyplinarne, znane również jako zwolnienie z winy pracownika, zwolnienie natychmiastowe lub dyscyplinarka to rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika. Kwestia ta jest uregulowana w Kodeksie Pracy (artykuł 52).

Zwolnienie dyscyplinarne jest poważnym krokiem, który ma na celu ochronę interesów pracodawcy, ale jednocześnie wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa pracy, aby zapewnić sprawiedliwość wobec pracownika. W przypadku niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego, pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania dokumentu.

Pamiętaj, że opisane w artykule przepisy mogą się zmieniać i zawsze należy sprawdzać ich aktualność, np. bezpośrednio w Kodeksie Pracy.

 

 

---

   Poszukujesz pracy w sprzedaży?

Załóż darmowe konto pracownika, dodaj swoje CV i aplikuj jednym kliknięciem!

 • Oferty pracy dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Dostęp online do Twojego aktualnego CV.
 • Dostęp do statystyk ofert pracy na które aplikowałeś.